ESPE2019

  • P1-170
    Haruka Kawamura, Satoshi Watanabe, Takashi I, Izumi Asahina, Hiroyuki Moriuchi, Sumito Dateki