ESPE2019

  • P3-173
    Kohei Aoyama, Aya Yoshida, Naoya Yamaguchi, Atsushi Suzuki, Tatsushi Tanaka, Shinji Saitoh, Haruo Mizuno