ESPE2019


HALL A
Session starts at 12:00
S3.1

  • P1-127
    Tiphanie Merel, Caroline Eozenou, Lionel Van Maldergem, Evgenia Globa, Ken McElreavey, Anu Bashamboo

  • P2-272
    Yuliya Shcherbak, Nataliya Zelinska, Iryna Schevchenko, Evgeniya Globa, Anu Bashamboo, Kenneth MсElreavey